در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ RFID به هر مال،یک تگ RFID  ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و در ﻣﺤﻞ درب ورود و ﺧﺮوج و ﯾﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺧﻮاﺳﺘﯽ) رﯾﺪرﻫﺎي RFID ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺎل ﮐﺎﻓﯽاﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاراﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖرا ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و از اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻮال ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج اﻣﻮال، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻮال، ﻣﻮﺟﻮدي اﻣﻮال، ورود و ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻻ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﻮال و ..... را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و در ﻟﺤﻈﻪ(آﻧﻼﯾﻦ) ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﺎﺑﻮس اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﺪاران و اﻣﻨﺎي اﻣﻮال دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ روزاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ تاﮐﻠﯿﻪﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺗﺎق ﯾﺎ ﺑﺨﺶ در رﯾﺪر ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻮال دﯾﺘﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال ﮐﺎري ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺷﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز، ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در سیستم های اموال معمولا از تجهیزات RFID با فرکانس UHF استفاده می شود.این بازه فرکانسی برد حدود 1-3متر ( بستگی به نوع تگ و ریدر ) را در اختیار ما خواهد گذاشت.در ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﻨﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﯾﺪر ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل درب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﮏ رﯾﺪر ﻣﺘﺤﺮك ﺟﻬﺖ اﻣﻮال ﮔﺮداﻧﯽﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.